Prijava sažetka

Upute za predaju sažetaka za 19. Godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva 2017.

Molimo vas da se držite sljedećih uputa, a svakako proučite i detaljne upute za predaju radova in extenso i sažetaka prije slanja.

  • Sažeci radova se primaju isključivo putem automatskog računalnog sustava.
  • Sažeci moraju biti originalni i ne smiju biti prethodno predstavljeni ili upućeni za objavljivanje na neki drugi kongres ili znanstveni skup, kao niti prethodno objavljeni (kao sažetak ili kao rad in extenso) u nekom drugom časopisu.
  • Upućivanje sažetka pretpostavlja da su svi koautori dali suglasnost i prethodno imali uvid u sadržaj sažetka.
  • Rok za slanje sažetka je petak 22. rujan 2017. Nakon navedenog roka aplikacija na web-stranici će biti zatvorena i neće više biti mogućnosti prijave sažetka!
  • Molim vas, nemojte slati više kopija istog sažetka.
  • Sažeci upućeni putem faksa ili e-maila neće biti prihvaćeni.
  • Molimo autore da pažljivo provjere imena autora, naziv ustanove, tekst sažetka, odabir ključnih riječi i izjavu o sukobu interesa, jer će sažetak biti tiskan u časopisu Reumatizam u onom obliku u kojem je zaprimljen u uredništvo časopisa.
  • Tiskanje sažetka u časopisu Reumatizam ne podrazumijeva prava bilo koje treće strane uključivo, iako ne ograničeno, na prava intelektualnog vlasništva.
  • Uredništvo časopisa Reumatizam zadržava pravo neobjavljivanja sažetka u slučaju da značajno odstupa od uputa.
  • Svi sažeci koji su upućeni za kongres se predstavljaju kao posteri. Organizacijski odbor kongresa će do 06. listopada 2017. na e-mail adresu autora poslati obavijest o prihvaćanju ili neprihvaćanju sažetka za kongres, kao i o tome je li sažetak prihvaćen za oralnu prezentaciju. Prihvaćanje sažetka za oralnu prezentaciju ne isključuje potrebu da se rad prezentira u obliku postera.

Primjer sažetka za Reumatološki kongres

Prijava / Registration

Naslov rada / Title

Autori / Authors

Sažetak / Summary

Ukupan tekst sažetka ograničen je na 1800 znakova (s razmacima).

Napomena: Ako Vaš sažetak nema strukturu - Uvod, Ispitanici i metode, Rezultati, Zaključak - molimo izmjenite formular za unos sažetka.

Dodaj osobu / Add author