Upute za prijavu sažetaka

Molimo Vas da pažljivo pročitate slijedeće upute prije slanja sažetaka za kongres

Sažetci se mogu poslati isključivo putem aplikacije na web stranici kongresa. Sažetci poslani na bilo koji drugi način bez izuzetaka neće biti prihvaćeni.

Aplikacija za slanje sažetaka optimizirana je za preglednike Internet Explorer 8.0 (ili noviji),  Mozilla Firefox 5.0 (ili noviji) te Chroma 16 (ili novija). JavaScript i „kolačići“ moraju biti isključeni.

Sažetci ne bi smjeli imati više od 2400 znakova uključivo i razmake. Naslov i podaci o autorima ne ulaze u taj zbir. Struktura sažetka bi trebala biti:

 1. Naslov rada (na hrvatskom i na engleskom)
 2. Autori
 3. Uvod
 4. Ispitanici i metode
 5. Rezultati
 6. Zaključak
 7. Ključne riječi
 8. Izjava o sukobu interesa

Potrebno je odabrati odgovarajuću kategoriju shodno autorima:

 1. Liječnici
 2. Medicinske sestre/tehničari i fizioterapeuti
 3. Bolesnici

Prilikom prijave sažetaka ne postoji mogućnost „Draft“ verzije već se prijavljuje kompletan i konačan sažetak. Molimo Vas da sažetak prijavite samo jednom.

Rok za prijavu je 07. listopada 2018. do 23:59h.

Sukob interesa. Naš cilj je omogućiti prezentaciju visoko kvalitetnih izlaganja koja su prvenstveno edukativnog sadržaja bez komercijalnog utjecaja. Stoga su autori koji prijavljuju sažetke obavezni dati izjavu postoji li ili ne sukob interesa.

Rad može prikazati bilo tko od navedenih autora, po mogućnosti netko tko nije povezan s industrijom.

Nije dozvoljeno navoditi zaštićena imena proizvoda u sažetku. Ukoliko se spominju molekule/agensi, onda se koristi standardno nazivlje.

Razdvajanje podataka iz jedne studije kroz nekoliko sažetaka i/ili tema nije dozvoljeno te će za posljedicu imati odbacivanje sažetka.

Na sažetke prihvaćene za kongres primjenjivati će se obveza prijenosa autorskih prava, te samim prijavljivanjem autori prihvaćaju navedene obaveze.

Autor za dopisivanje u svoje ime i u ime svih ostalih koautora daje Hrvatskom reumatološkom društvu dozvolu publikacije sažetka u svim medijima kao i sva ostala prava koja proizlaze iz toga.

Molimo Vas da ne prijavljujete sažetke ukoliko:

 1. Sažetak sadrži podatke koji su publicirani ili su prihvaćeni za publiciranje u nekom drugom tiskanom ili elektronskom časopisu.
 2. Sažetak sadrži podatke koji su prikazani na nekom stručnom skupu prije više od godinu dana.

Sažetak se može prijaviti ukoliko u njemu postoje podaci koji će tek biti prikazani ili su prikazani na nekom drugom stručnom skupu unutar godine dana prije Kongresa.

Recenzenti će ocijeniti sažetke s obzirom na znanstvenu ili kliničku vrijednost, relevantnost, prikladnost metoda, da li su zaključci potvrđeni objektivnim rezultatima, objektivnost tvrdnji, opisu korištenih metoda, etičnost, originalnost rada, korištenja standardnog jezika i ukupnog dojma.

Molimo Vas da sažetak ne sadrži pravopisne ili gramatičke greške kao niti znanstvene pogreške jer će biti objavljen onako kako je napisan prilikom prijave, te neće biti naknadnih korekcija.

Ako se vaš sažetak prihvati, biti će prikazan kao poster prezentacija (E poster), dok će Znanstveni odbor odabrati neke sažetke za usmenu prezentaciju. U tom slučaju autori su suglasni da se njihova prezentacija snima (audio i/ili video) i može koristiti u obrazovne svrhe bez naknade.

Prihvaćeni sažetci biti će tiskani u suplementu časopisa Reumatizam (www.reumatizam.hlz.hr). Arhiva časopisa dostupna je besplatno i bez vremenskog ograničenja. Obavijesti o prihvaćenim sažetcima (naslov i autori) biti će dostupna na službenoj web stranici mjesec dana uoči Kongresa.

Prijava sažetka predstavlja i službenu obavezu autora da osobno prikažu sažetak (ukoliko je isti prihvaćen) usmeno ili u obliku postera prema predviđenoj satnici. Stoga savjetujemo da se prijavljivači sažetaka istovremeno registriraju i za sudjelovanje na Kongresu.

Sažetci koji nisu u skladu sa navedenim smjernicama neće biti prihvaćeni. Ako se ne slažete s nekim od pravila, molim Vas da ne prijavljujete sažetak. Konačnu odluku o prihvaćanju sažetaka donijet će Znanstveni odbor. Hrvatsko reumatološko društvo neće pismeno obrazlagati prihvaćanje ili neprihvaćanja sažetaka.

Ako želite promijeniti autora koji će prikazati rad, molimo poslati zahtjev na e-mail adresu abstracts@hrd-kongres.org  s imenom novog prikazivača najkasnije do 15. studenog 2018.

Ako želite povući sažetak, molimo poslati pismenu izjavu sa obrazloženjem odluke o povlačenju najkasnije do 8. studenog 2018. na e-mail adresu abstracts@hrd-kongres.org.

 

Upute za prikazivanje rada

Ako  je vaš sažetak odabran za usmeni prikaz, autor koji je naveden u prijavi mora obavezno biti nazočan u dodijeljenom terminu. Detaljne upute bit će poslane autoru do sredine listopada 2018.

Ako je vaš sažetak odabran za prikaz u obliku E postera, autor koji predstavlja rad se obvezuje biti na raspolaganju za raspravu tijekom prikaza postera. Posteri će biti izloženi u za to predviđenim prostorijama u blizini kongresne dvorane.

Za sve ostale informacije slobodno nas kontaktirajte na e-mail abstracts@hrd-kongres.org

 

Upute za autore koji prikazuju rad:

Za prikaz vašeg rada na raspolaganju će Vam biti 1 projektor za Power Point prezentacije. Molimo da slajdovi vaše prezentacije budu vodoravno orijentirani s omjerom ekrana 16:9. Svi predavači obvezni su dati svoje prezentacije na provjeru tehničkom osoblju i to najmanje 1 sat prije svog nastupa odnosno dan prije u slučaju prvih jutarnjih predavanja.

Računalna oprema u konferencijskoj dvorani bit će opremljena MS Windows 7 sa MS Office 2013 (??). Stoga Vas molimo da prilikom izrade prezentacije ona bude u potpunosti kompatibilna sa navedenom konfiguracijom. Organizatori se ograđuju od svake odgovornosti u slučaju da se prezentacija ne može pokrenuti ukoliko ista nije kompatibilna.

Slobodno nam se obratite za sve daljnje informacije.

Veselimo se Vašem dolasku.

Organizacijski odbor kongresa.

Prijava sažetka